Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

AktualnościO nasGaleriaKontakt
 
 

plan imprez 2010
sekcje i kluby
zespoły śpiewacze
Warsztaty w MGOK

zrealizowane projekty
Promyk Radości

Wspólną Drogą z Sąsiadami
Muzyczne Spotkania Sąsiadów

kroniki
zamówienia publiczne
linki
piszpan - archwiumrok: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |


KULTURALNE CZWARTKI 2015DZIELNI STRAŻACY - PETR I PIOTR

 

DZIELNI STRAŻACY

Petr i Piotr

 

Polsko - Czeskie Zawody

 Ochotniczych Straży Pożarnych

 

20 czerwca 2015 r.

godz. 10.00

 

Boisko Sportowe w Zabłociu

Gmina Bystrzyca Kłodzka

 

<<<    zobacz szczegóły 

 
DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

 

DNI OTWARTE

FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Dzień Otwarty

Sali Widowiskowej MGOK

 

8 maja 2015 r.

godz. 10.00 - 18.00

 

Sala Widowiskowa MGOK

w Bystrzycy Kłodzkiej

 

<<<    zobacz szczegóły 

 
INFORMACJA DLA MEDIÓW

INFORMACJA DLA MEDIÓW

Szanowni Państwo,

 

Obchody Dni św. Floriana zbliżają się wielkimi krokami, będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas najbliższego weekendu w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Program obfituje w wiele ciekawych elementów, scena wypełniona jest koncertami, podczas których będą obowiązywały następujące możliwości rejestracji dźwięku oraz obrazu:

 

2.05. – sobota :

1. Koncert Zespołu Progressaid oraz Centrali 57 – możemy rejestrować dźwięk i obraz dowoli

2. Koncert Fair Taily Show – możliwość rejestracji dźwięku oraz obrazu podczas 3 pierwszych utworów

3. Koncert Maleo Reggea Rockers – możliwość rejestracji dźwięku oraz obrazu podczas 3 pierwszych utworów, z zaznaczeniem ze strony managementu, że utwory nie mogą zostać zarejestrowane w całości.

 

3.05. – niedziela:

Koncert Mariusza Kalagi - możliwość rejestracji dźwięku oraz obrazu podczas pierwszych 10 minut koncertu

Koncert Margaret – możliwość rejestracji dźwięku oraz obrazu podczas 3,4,5 utworu w trakcie koncertu.

 

Aby ułatwić Państwu bezpośredni dostęp do sceny, przygotowaliśmy dla Państwa identyfikatory, po które zapraszam po przybyciu do naszego Biura Organizacyjnego.

 

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością i spędzą miły czas podczas bystrzyckiej majówki.

 

Serdecznie Państwa pozdrawiamy i mamy nadzieję do zobaczenia!

 
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - Dni Świętego Floriana

 

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„DNI ŚW. FLORIANA”

Miejsce imprezy: Plac rekreacyjny przy ul Strażackiej 28, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Data Imprezy 2-3 maja 2015r.

 

I

1.       Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U.2009 nr 62 poz. 504 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.       Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Miejsko Gminny Ośrodek Kultury ul. Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca Kłodzka zwanego dalej „Organizatorem”.

„Dni Św. Floriana” (zwane dalej „Imprezą”) odbędą się w dniach 2-3 maja 2015r. w Bystrzycy Kłodzkiej na Placu Rekreacyjnym przy ul. Strażackiej 28.

Wstęp na imprezę jest wolny . Służbę porządkową i informacyjną w miejscu imprezy stanowić będą pracownicy MGOK i służby porządkowe.

3.       Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy „Dni Św. Floriana” będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w trakcie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4.       Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5.       Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Służby porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora MGOK osoby, w tym pracowników Agencji Ochrony i Mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę służby porządkowej, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

Siły i środki użyte do zabezpieczenia:

W celu zabezpieczenia przebiegu Imprezy, zostaną użyte następujące siły i środki:

- służba porządkowa – 14 pracowników Agencji Ochrony Osób i Mienia K2, nad pracą całości służb porządkowo – ochroniarskich sprawował będzie Pan Artur Cholewa – kierownik ds. bezpieczeństwa, nr tel 606 938 529, pesel 74050814092 posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników ds. bezpieczeństwa nr 6244 z dnia 5.05.2010r.

- służba informacyjna – 6 pracowników MGOK, nadzór nad służbą informacyjną sprawować będzie Pani Ewelina Walczak nr tel. 609 653 300

- Środki policyjne poza terenem Imprezy

Bezpieczny przebieg Imprezy realizowany będzie w następujący sposób:

W czasie trwania Imprezy wystawione zostaną siły porządkowe w postaci pracowników ochrony Agencji K2, umundurowanych i oznakowanych.

Kierownik ds. bezpieczeństwa, członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej będą nosić w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora.

Do ich zadań w szczególności należeć będzie:

- zapobieganie naruszenia porządku i zasad bezpieczeństwa bezpośrednio przed imprezą, w trakcie jej trwania oraz po zakończeniu, do czasu opuszczenia Imprezy przez uczestników,

- zapobieganie wejściu na Imprezę osób nietrzeźwych oraz ich wyprowadzanie poza miejsce Imprezy,

- kontrolowanie osób wchodzących pod kątem wnoszenia na imprezę niebezpiecznych narzędzi,

- zapobieganie powstanie w trakcie imprezy sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla uczestników imprezy,

- zabezpieczenie wyjść ewakuacyjnych,

- niedopuszczenie do wejścia osób niepowołanych w miejsca wydzielone tylko dla osób upoważnionych (zaproszeni goście, prasa, foto, organizatorzy, obsługa)

- eliminowanie osób zakłócających lub usiłujących zakłócić przebieg imprezy,

- kierowanie ewakuacją w przypadku zagrożenia,

- wykonywanie innych czynności związanych z bezpieczeństwem imprezy, zgodnie z sugestiami, zamawiającego, po uzgodnieniu z kierownikiem służby porządkowej

- współdziałanie ze służbami państwowymi oraz służbami organizatora,

- nie wpuszczanie na Imprezę osób, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, pod warunkiem dysponowania przez organizatora wykazem w/w osób,

- nie wpuszczanie odmawiających poddania się sprawdzeniu uprawnień do przebywania na imprezie masowej, wylegitymowaniu w celu ustalenia ich tożsamości oraz przejrzenia zawartości bagaży, odzieży, w przypadku podejrzenia że osoby te wnoszą na imprezę broń lub inne niebezpieczne przedmioty oraz materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.

„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment Placu Rekreacyjnego przy ul. Strażackiej 28 w Bystrzycy Kłodzkiej, na którym przeprowadzana jest impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie czyli obchodach „Dni Św. Floriana” która odbędzie się w dniach 2-3 maja 2015r. na Placu Rekreacyjnym przy ul. Strażackiej 28 w Bystrzycy Kłodzkiej.

II

1.        Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem kulturalno – rozrywkowym.

2.        Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

- broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- materiałów pożarowo niebezpiecznych,

- napojów alkoholowych,

- środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 

Siły porządkowe, które pełnią nadzór nad Imprezą są uprawnione do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku nie wykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy.

Uprawnienia te obejmują nadto ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Siły porządkowe obowiązane są usunąć z miejsca przeprowadzanej imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy

3.        Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora (MGOK) jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.

4.        Organizator ma prawo odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a)      Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b)      Posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

c)      Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

5.        Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

6.        Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych – Agencji Ochrony Osób i Mienia K2, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa Pana Artura Cholewy. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.        Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączna odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Dzieci znajdujące się na terenie imprezy obowiązkowo musza być pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

III

8.        Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m. in.:

a)       Służby porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,

b)       Powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych,

c)       Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

Służby porządkowe – pracownicy Agencji Ochrony Osób i Mienia K2 – będą wyróżniać się ubiorem w kolorze czarny z dodatkami żółtego koloru. Posiadać będą identyfikatory ze zdjęciem z informacją jaką służbę reprezentują.

9.        Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalenia Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

10.     Organizator utrwala również przebieg Imprezy do celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy w przyszłych latach, organizatorów oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

11.     Organizator (MGOK) zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

12.     Organizator (MGOK) zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

IV

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

ul. Wojska Polskiego 20

57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

V

Niniejszy regulamin jest dostępny:

- w siedzibie MGOK przy ul. Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

-  w dniach Imprezy, na terenie Placu Rekreacyjnego przy ul. Strażackiej 28 (w  Biurze Organizacyjnym,  Punkcie Dowodzenia, bram wejściowych na Teren Imprezy)

- na stronie internetowej MGOK:  www.mgok.pknet.pl

VI

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Zobacz wszystkie wpisy z bieżącego roku

Zobacz również nasze archiwalne wpisy z roku: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013logo MGOK

Obsługa Techniczna
Dolnośląska Kultura i Sztuka
siSMS.pl
Dolina Kreatywna
Zdjęcia, fotografie oraz prace dtp Łukasza Szczepańskiego. Prezentacje zdjęć, fototapet, plakatów, stron internetowych mojego autorstwa... Aktualnoœci czyli nad czym obecnie pracuję. Troszkę o mnie i mojej pasji. ZAPRASZAM!
www.fotostory.com.pl
Centrala 57
Centrala 57
TUB Bystrzyca
TV Orlica
pknet.pl
   
Copyright by Szczepański & A.D. (2005 - 2010) - serwer zapewnia: pknet.pl - Portal Kłodzki